DIGNIDADE,  ten como un dos seus obxectivos principais, a colaboración social en materia educativa da mocidade, principalmente en colectivos máis susceptibles de ser vítimas da pobreza e/ou marxinación.

A existencia desta asociación ten como fins:

  • Axudar a persoas que padezan problemas de pobreza, marxinación, enfermidade ou discapacidade, sen distinción de sexo, idade, raza, nacionalidade, relixi ón ou ideoloxía facendo unha especial énfase no traballo con menores e mozos en dificultade social e familias que sofren algún tipo de exclusión social.
  • Realizar labores de prevención, especialmente entre aqueles colectivos máis susceptibles a ser vítimas da pobreza e/ou marxinación. Realizar labores de loita contra a degradación social, moral e de calquera forma ou tipo que menos cabe a dignidade das persoas en devanditas áreas.
  • Contribuír á rehabilitación, readaptación e reinserción na sociedade das persoas obxecto de axuda, estimulando a superación das causas que provocan a situación de pobreza, marxinación e/ou exclusión social.
  • Demde o ano 2016 constituise como FUNDACION EDUCATIVA E SOCIAL DIGNIDADE inscrita no rexistro de Fundacións de Interese Galego co Número 06/2016